Skip site news

Site news

Picture of ผู้ดูแลระบบ ห้องคอมพิวเตอร์วพบ. สงขลา
ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สามารถเข้าฝึกทำข้อสอบเพื่อความเตรียมพร้อมในการสอบความรู้ทางการพยาบาล โดยเข้ามายังหัวข้อ "คลังข้อสอบ" ใช้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านเข้าใช้งานระบบเป็นเลขรหัสประจำตัวนักศึกษา สามารถเข้าใช้งานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

Read the rest of this topic
(45 words)
 

Skip course categories