ข่าวกิจกรรมรอบรั้วฟ้าขาว

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมเอนกประสงค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ดร.ศุลีพร เพชรเรียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดี ให้โอวาท และมอบใบรายงานผลการศึกษาแก่ ันักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 50 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ประจำปีการศึกษา 2561 จากนั้นเหล่านักศึกษาได้แสดงพิธีกตัญญูฑิตา อำลาสถาบันที่หล่อหลอม บ่มเพาะบัณฑิตให้เติบใหญ่พร้อมรับใช้สังคมในอนาคต ซึ่งหลังจากวันที่ 15 พฤษภาคม ของทุกปี บัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษา ณ ที่แห่งนี้จะเป็นผลผลิตที่สำคัญในการเติมเต็มระบบสุขภาพ ทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ประจำหน่วยบริการสุขภาพทั่วทั้งประเทศ ขอให้บัณฑิตพยาบาลทุกคนตระหนักในการนำความรู้ความสามารถที่ได้ประสิทธิ์ประศาสตร์จากสถาบันการศึกษาแห่งนี้ไปประกอบอาชีพแต่ในทางที่เป็นคุณ เพื่อประโยชน์สุขแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งปวงตลอดไป คลิกดูภาพเพิ่มเติมที่นี่

 

 

 

 

 

 

CINAHL @BCN Songkhla

EPlogo Search CINAHL at BCN Songkhla.:


Keyword Title Author
Nursing VDO
 

 

 

 

 

 

วิดิทัศน์แนะนำวิทยาลัย

โครงการอาหารของแม่

วิดิทัศน์50ปี วพบ.สงขลา

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561