ข่าวกิจกรรมรอบรั้วฟ้าขาว

เชิดชูเกียรติอาจารย์/บุคลากรดีเด่น และรางวัลเกียรติยศผู้ปฏิบัติงานนาน มีคุณูปการต่อวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ประจำปี 2562 ทุกท่าน 1. ประเภทผู้ปฏิบัติงานนานมีคุณูปการต่อวิทยาลัย สมควรได้รับการยกย่อง เพื่อเป็นเกียรติ เนื่องในโอกาสเกษียณอาุราชการ ได้แก่ ดร.วินัย พฤกษะศรี อาจารย์นิตยา ศรีญาณลักษณ์ อาจารย์กัญญ์สิริ จันทร์เจริญ และนางสำรวย เพชรรัตย์ 2. รางวัลบุคลากรดีเด่นคนดีศรีดอกแก้ว ประจำปี 2562 2.1) ประเภทผู้บริหาร อาจารย์นิตยา ศรีญาณลักษณ์ 2.2) ประเภทผู้สอน ด้านการเรียนการสอน อาจารย์อำไพอร เพ็ญสุวรรณ 2.3) ประเภทอาจารย์ผู้สอน ด้านบริการวิชาการ อาจารย์บุษยา สังขชาติ 2.4) ประเภทผู้สอน ด้านวิจัย ดร.ศิริวรรณ ชูกำเนิน 2.5) ประเภทผู้สอน ด้านกิจการนักศึกษา อาจารย์สุระพร ปุ้ยเจริญ 2.6) ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน ด้านการบริหาร นางเสาวภาคย์ วิทยาศิริกุล 2.7) ประเภทพนักงานทั่วไป นายทศพล สวัสดี 2.8) ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน ด้านวิชาการ นายวสันต์ สว่างวรรณ

 

 

 

 

 

 

CINAHL @BCN Songkhla

EPlogo Search CINAHL at BCN Songkhla.:


Keyword Title Author
Nursing VDO
 

 

 

 

 

 

วิดิทัศน์แนะนำวิทยาลัย

โครงการอาหารของแม่

วิดิทัศน์50ปี วพบ.สงขลา

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561