ข่าวกิจกรรมรอบรั้วฟ้าขาว

ชมรมผู้สูงอายุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยดำเนินการทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ในการเป็นเวทีพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ มิตรภาพ ของเพื่อนสมาชิกชมรม มาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ พ.ศ.2523 ที่วิทยาลัยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยการเรียนรู้ที่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ได้เข้ามาเรียนรู้และเติมเต็มประสบการณ์ เปรียบเสมือนญาติผู้ใหญ่ถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการดูแลสุขภาพและทักษะในการดำเนินชีวิตแก่ลูกๆนักศึกษา จากรุ่นสู่รุ่น จนเป็นแหล่งศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศในหลายโอกาส ตรงตามวัสัยทัศน์ของวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะสูงด้านผู้สูงอายุ เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและอาเซียน คลิกดูภาพเพิ่มเติมที่นี่

 

 

 

 

 

 

CINAHL @BCN Songkhla

EPlogo Search CINAHL at BCN Songkhla.:


Keyword Title Author
Nursing VDO
 

 

 

 

 

 

วิดิทัศน์แนะนำวิทยาลัย

โครงการอาหารของแม่

วิดิทัศน์50ปี วพบ.สงขลา

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561