ข่าวกิจกรรมรอบรั้วฟ้าขาว

วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ได้ดำเนินโครงการประชุมสัมมนา พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ในระดับเขตสุขภาพที่ 12 ณ ห้องการะเกดเอ โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยรับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินการจัดประชุมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 12 ภายใต้หัวข้อ “รวมพลังจิตอาสา พัฒนาคุณธรรมสังคมไทย เทิดไท้องค์ราชันย์” เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการขับเคลื่อนหน่วยงานคุณธรรม ถ่ายทอดภูมิปัญญา สร้างแรงบันดาลใจด้านคุณธรรม จริยธรรม และนำเสนอผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง องค์กร และพัฒนาการมีส่วนร่วม ขยายเครือข่าย และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายจริยธรรมทุกภาคส่วน โอกาสนี้ นายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังและประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรม เขตสุขภาพที่ 12 เป็นประธานในโครงการ รวมทั้งให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานดีเด่น เรื่องเล่าดีเด่น คนดีศรีสาธารณสุขและผู้เข้าร่วมนำเสนอทุกท่าน ซึ่งผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะเป็นตัวแทนเขตสุขภาพที่ 12 ไปร่วมนำเสนอผลงานในระดับประเทศ ต่อไป คลิกดูภาพเพิ่มเติมที่นี่

 

 

 

 

 

 

CINAHL @BCN Songkhla

EPlogo Search CINAHL at BCN Songkhla.:


Keyword Title Author
Nursing VDO
 

 

 

 

 

 

วิดิทัศน์แนะนำวิทยาลัย

โครงการอาหารของแม่

วิดิทัศน์50ปี วพบ.สงขลา

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561