ข่าวกิจกรรมรอบรั้วฟ้าขาว

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลาจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลและผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 1-5 ก.ค. 2562 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการใช้งานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ให้ดียิ่งขึ้นจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานมากยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายจัดทำเว็บไซต์ที่ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ เป็นระบบ สืบค้นได้ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความปลอดภัย เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่ ผู้บริหารบุคลากรสายสนับสนุนสามารถนำไปพัฒนาประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้ โดยส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะการใช้งานพื้นฐานทั่วไปและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับงานที่ตนเองรับผิดชอบต่อไป  คลิกดูภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

CINAHL @BCN Songkhla

EPlogo Search CINAHL at BCN Songkhla.:


Keyword Title Author
Nursing VDO
 

 

 

 

 

 

วิดิทัศน์แนะนำวิทยาลัย

โครงการอาหารของแม่

วิดิทัศน์50ปี วพบ.สงขลา

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561