ข่าวกิจกรรมรอบรั้วฟ้าขาว

 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จัดพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2562  “Towards Excellence in Practical Nursing : Trends and challenging’’ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี  นายศักระ กปิลกาญจน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการ ประจำปี  2562  “Towards Excellence in Practical Nursing : Trends and challenging’’ อีกทั้งยังเป็นการเชิดชูเกียรติประกาศเกียติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562 ในสาขาต่างๆ โดยการจัดประชุมวิชาการในปีนี้ได้นำเสนอภายใต้หัวข้อ “Towards Excellence in Practical Nursing : Trends and challenging’ เพื่อคาดหวังให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เกิดองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นทางด้านสุขภาพในยุคปัจจุบัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นความจำเป็นที่ทั่วโลกได้นำมาสู่การบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบบริการสุขภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพที่มีหน้าที่ให้หลักประกันแก่สังคมว่าจะให้บริการสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพพยาบาลโดยสภาการพยาบาลระบุว่า ผู้ประกอบวิชาชีพต้องรักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในระดับที่ดีที่สุดในการปฏิบัติต่อผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ซึ่งมีพันธกิจในด้านการจัดการเรียนการสอน และการบริการวิชาการแก่สังคม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทดังกล่าว จึงร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ได้จัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2562 เรื่อง “Towards Excellence in Practical Nursing : Trends and challenging’’ ขึ้น ได้ได้รับความสนใจจากพยาบาลวิชาชีพจากหน่วยบริการต่างๆเป็นจำนวนมาก  คลิกดูภาพทั้งหมดที่นี่

 

 

 

 

 

 

CINAHL @BCN Songkhla

EPlogo Search CINAHL at BCN Songkhla.:


Keyword Title Author
Nursing VDO
 

 

 

 

 

 

วิดิทัศน์แนะนำวิทยาลัย

โครงการอาหารของแม่

วิดิทัศน์50ปี วพบ.สงขลา

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561