ข่าวกิจกรรมรอบรั้วฟ้าขาว

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ดร.ศุลีพร เพชรเรียง เป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายหัวข้อ ระบบสุขภาพและสมรรถนะหลักของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง รหัส เพื่อให้พยาบาลพี่เลี้ยงมีความรู้ความเข้าใจแนวคิดและวิธีการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งวิธีการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านต่างๆแก่นักศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดการผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพแก่สังคม ระหว่างวันที่ 22 - 26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมศจี อนันต์นพคุณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา คลิกดูภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

CINAHL @BCN Songkhla

EPlogo Search CINAHL at BCN Songkhla.:


Keyword Title Author
Nursing VDO
 

 

 

 

 

 

วิดิทัศน์แนะนำวิทยาลัย

โครงการอาหารของแม่

วิดิทัศน์50ปี วพบ.สงขลา

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561