อัตลักษณ์บัณทิตของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

            วิทยาลัยกำหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิตที่สอดคล้องกับสถาบันพระบรมราชชนที่กล่าวว่า “บริการสุขภาพด้านหัวใจความเป็นมนุษย์” และให้ความสำคัญกับเรื่องการดูแลเอื้ออาทร จึงกำหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิตไว้ว่า การดูแลอย่างเอื้ออาทรสู่การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

 

SAP-C

S = Service mind

A = Analytical thinking

P = Participation

C = Caring

      บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ หมายถึง การให้บริการที่เป็นมิตร มีความรัก ความเมตตาใส่ใจในปัญหาและความทุกข์ของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง ให้บริการตามปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการที่เป็นจริง โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการเป็นหลัก ประกอบด้วย จิตบริการ (S = Service mind) การคิดวิเคราะห์ (A = Analytical thinking) และการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ (P = Participation)

 

เอกลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

            “สร้างคนจากชุมชนเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน”

 

 

 

 

 

 

วิดิทัศน์แนะนำวิทยาลัย

โครงการอาหารของแม่

วิดิทัศน์50ปี วพบ.สงขลา

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561