ปรัชญา  

กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และแบบอย่างที่ดีด้านวิชาชีพจะทำให้บัณฑิตพยาบาลมีความรู้ มีคุณธรรม นำสังคมพัฒนา โดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้อันเป็นสากล

 

 

 พันธกิจ

1.       ผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล

2.       วิจัยและผลิตผลงานวิชาการ

3.       บริการวิชาการแก่สังคม

4.       ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     

5.    บริหารจัดการองค์กรสู่องค์กรคุณธรรม

 

 

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันอุดมศึกษา ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ และมีสมรรถนะสูงด้านผู้สูงอายุ เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและอาเซียน

 

 

 

 

วิดิทัศน์แนะนำวิทยาลัย

โครงการอาหารของแม่

วิดิทัศน์50ปี วพบ.สงขลา

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561