ประวัติวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

 

                วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา เดิมชื่อ โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยภาคใต้ สังกัด กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงเรียนพยาบาลลำดับที่ 5 ของกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 64 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ 15 ไร่ 1 งาน 1.15 ตารางวา ต่อมาได้ขยายพื้นที่เพิ่มเติมที่บ้านเลขที่ 667 ถนนสงขลา-ระโนด หมู่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ 23ไร่ 2 งาน เป็นที่ตั้งหอพักนักศึกษา

                วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2537 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุขเป็น สถาบันพระบรมราชชนก ดังนั้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จึงอยู่ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

                พ.ศ. 2540 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ได้รับอนุมัติให้เป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตได้รับอนุมัติปริญญาบัตรตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 เป็นต้นมา

 

 

 

 

วิดิทัศน์แนะนำวิทยาลัย

โครงการอาหารของแม่

วิดิทัศน์50ปี วพบ.สงขลา

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561